Opis kurs uzupełniający DGSA.

Do wykonywania pracy doradcy uprawnia świadectwo kwalifikacji, wydawane przez Inspektora Transportu Drogowego. Ważność uzyskanego certyfikatu upływa po 5 latach od momentu jego wydania. Oznacza to, że aby dalej móc pracować w roli doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych zachodzi konieczność uzupełnienia wiedzy z zakresu transportu drogowego ADR i ponowne zaliczenie egzaminu państwowego.

Warunki uczestnictwa

Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności, których zakres opisuje Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Kurs uzupełniający dla doradców ADR DGSA składa się z trzech modułów, zawierających aktualizację programu z kursu dla początkujących.

Uczestnicy
Doradcą może być osoba, która:
 • ukończyła 21 lat, kurs uzupełniający DGSA
 • posiada wykształcenie wyższe, kurs uzupełniający GDSA
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • posiada ważne świadectwo doradcy ADR,
 • nie naruszyła przez okres 5 lat przepisów ustawy.

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty

 

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • kopia dyplomu potwierdzająca wyższe wykształcenie, poświadczona za zgodność z oryginałem (oświadczenie to może być dokonane przez notariusza, uczelnię lub posiadacza dyplomu, który wpisuje treść: „potwierdzam zgodność z oryginałem” i składa czytelny podpis),
 • oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • numer posiadanego świadectwa doradcy, jeśli nie zostało wpisane we wniosku,
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 300 zł na konto:
  Transportowego Dozoru Technicznego
  ul. Chałubińskiego 4,
  00-928 Warszawa
  nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.W tytule należy wpisać odpowiednio: „egzamin przedłużający ADR”.

W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu, opłatę należy zwiększyć o 200 zł za każdy z nich.

Doradca, który nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym w terminie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy może otrzymać świadectwo doradcy po spełnieniu warunków jak dla kandydata na doradcę.
Szkolenia – Program

Program kursu:

 

CZĘŚĆ OGÓLNA:
 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych – 0,5 godz.
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – 0,5 godz.
 • Budowa i używanie opakowań – 0,5 godz.
 • Zasady znakowania – 0,5 godz.
 • Dokumentacja – 0,5 godz.
 • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – 0,5 godz.
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – 0,5 godz.
 • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 0,5 godz.
 • Ćwiczenia – 1 godz.
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA:
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego – 0,5 godz.
 • Dokumentacja – 0,5 godz.
 • Pojazdy – 1 godz.
 • Załadunek i rozładunek – 1 godz.
 • Przewóz w cysternach – 1 godz.
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – 1 godz.
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem – 0,5 godz.

KONSULTACJE – 1,5 godz.

Szkolenie trwa 2 dni. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

Egzamin państwowy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy ADR przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów.