Kurs dla instruktorów w zakresie prawa jazdy kat. B, którzy chcą rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień.

Opis kursu

Każdy instruktor, który chce rozszerzyć zakres posiadanych uprawnień w zakresie prawa jazdy zobowiązany jest do ukończenia kursu dodatkowego dla instruktorów nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia, który spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Uczestnicy
Do kursu dodatkowego dla instruktorów nauki jazdy może przystąpić osoba, która:
 • posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B,
 • posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 3 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.
Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Violetta Ciesielska e-mail: v.ciesielska@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty
 • dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, kserokopię prawa jazdy, posiadanych uprawnień instruktora a także aktualne zaświadczenie o niekaralności.
Informacje dodatkowe

Ważność uprawnień:
 • do 60 lat – 5lat,
 • powyżej 60 lat – 30 miesięcy
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Opublikowane: 05.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Opublikowane: 14.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
Szkolenia – Program
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne (128 godzin) w zakresie:
 • nauki podstaw techniki jazdy,
 • przepisów ruchu drogowego,
 • zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • problematyki wypadków drogowych, psychologii transportu, etyki zawodu instruktora,
 • wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
 • zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia – prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
 • kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności – przeprowadzane w formie egzaminu.
Program kursu:
 • Psychologia – 10 godz.
 • Metodyka nauczania – 50 godz.
 • Prawo o ruchu drogowym – 30 godz.
 • Technika kierowania i obsługi pojazdu – 18 godz.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10 godz.
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 6 godz.
 • Praktyka instruktorska – 4 godz.
Wymiar godzin zajęć praktycznych uzależniony jest od rodzaju kategorii, którą kandydat na instruktora chce uzyskać:
 • kat. A , A1, lub B 1 – 10 godz.
 • kat. C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T – 30 godz.
 • kat. C+E, D+E – 15 godz.
 • kat. D – 25 godz.

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ Akademiakierowcy).

Egzamin

Egzamin wewnętrzny – obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:
 • części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
 • pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,
 • części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych

Cennik:

Lp. Nazwa Cena
3 Kurs dodatkowy dla instruktorów nauki jazdy. 3 000