Kurs przygotowujący do egzaminu na uzyskanie uprawnień instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B.

Opis kursu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r., opublikowanym 14 września 2012r. – osoba ubiegająca się o tytuł instruktora nauki jazdy zobowiązana jest ukończyć kurs kwalifikacyjny dla instruktorów nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia, który spełnia wymagania par. 3 rozporządzenia.

Uczestnicy:

Instruktorem nauki jazdy kat. B może być osoba, która:
 • posiada prawo jazdy kat. B co najmniej przez okres 3 lat,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ Akademiakierowcy).

Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658831 lub 730 730 716
e-mail: ekursy-poznan@akademiakierowcy.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty
 • dostarczyć orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, kserokopię prawa jazdy a także aktualne zaświadczenie o niekaralności.
Ważność uprawnień:
 • do 60 lat – 5lat,
 • powyżej 60 lat – 30 miesięcy
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Opublikowane: 05.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Opublikowane: 14.09.2012r. Weszło w życie: 19.01.2013r.
Szkolenia – Program
Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne (130 godzin) w zakresie:
 • nauki podstaw techniki jazdy,
 • przepisów ruchu drogowego,
 • zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • problematyki wypadków drogowych, psychologii transportu, etyki zawodu instruktora,
 • wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie;
 • zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia – prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;
 • zajęcia praktyczne w liczbie godzin zajęć odpowiedniej do zakresu szkolenia kandydata;
 • kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności – przeprowadzane w formie egzaminu.
Program kursu:
Zajęcia teoretyczne:
 • Psychologia – 10 godz.
 • Metodyka nauczania – 50 godz.
 • Prawo o ruchu drogowym – 30 godz.
 • Technika kierowania i obsługi pojazdu – 18 godz.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 10 godz.
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 6 godz.
 • Technika i taktyka jazdy – 2 godz.
 • Praktyka instruktorska – 4 godz.
Zajęcia praktyczne – 55 godz. plus dodatkowo liczba godzin odpowiednia do zakresu szkolenia kandydata określona poniżej:
 • Kat. A – 10 godz.
 • Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie – 30 godz.
 • Kat. C+E, D+E – 15 godz.
 • Kat. D – 25 godz.

Zajęcia teoretyczne w wymiarze 2 godz. z techniki i taktyki jazdy oraz 5 godzin zajęć praktycznych realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy (ODTJ Akademiakierowcy).

Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych – 60 minutom.

Egzamin

Egzamin wewnętrzny – obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez wojewodę, składający się z:
 • części teoretycznej w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
 • pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych,
 • części praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności szkolenia kandydatów na kierowców.

Po pozytywnie zdanym egzaminie Starosta wydaje instruktorowi legitymację instruktora, określając jej ważność na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.

Cennik:

Lp. Nazwa Cena
2 Kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy . 4 500 zł