Opis kursu

Kwalifikacja wstępna umożliwia wykonywanie pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Kurs należy odbyć, jeśli prawo jazdy kategorii C uzyskało się po 10 września 2009 r., a prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

Warunki Uczestnictwa

Uczestnicy
 • ukończone 18 lat dla kategorii C lub C+E,
 • ukończone 21 lat dla kategorii D lub D+E,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.


Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

Szkolenia – Program
Osoba, która uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności w obsługiwaniu i prowadzeniu określonego pojazdu, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami związanymi m.in. z efektywnym zużyciem paliwa, czasem pracy kierowcy, zapobieganiu stresowi czy reagowaniu w sytuacjach awaryjnych, a w części specjalistycznej z dodatkowymi informacjami z zakresu wybranej specjalizacji (przewóz osób lub rzeczy). Zajęcia teoretyczne (195 + 65 h) odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00-20:00, w soboty i niedziele od 8:00-14:00, natomiast zajęcia praktyczne (16 + 4 h) realizuje się w godzinach dostosowanych do danego uczestnika kursu.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 • część podstawową teoretyczną – wspólną dla wszystkich kategorii prawa jazdy – 195 godz.,
 • część specjalistyczną – odrębną dla przewozu osób i rzeczy, prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych – 65 godz.,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 16 godz.,
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godz.

 

Program kursu:
Część podstawowa (wspólna dla obu kategorii prawa jazdy)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 55 godz., w tym:
  • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 30 godz.,
  • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 25 godz.
 • Stosowanie przepisów – 30 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących w nim zasad – 30 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 110 godz., w tym:
  • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 30 godz.,
  • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 15 godz.,
  • umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 20 godz.,
  • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – 10 godz.,
  • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych – 20 godz.,
  • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 15 godz.

 

Część specjalistyczna – przewóz rzeczy (C, C+E, C1 i C1+E)
 • Szkolenie zaawansowanie w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 30 godz., w tym:
  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 30 godz.
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym:
  • poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – 20 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 15 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 15 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz.
 • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godz.

 

Część specjalistyczna – przewóz osób (D, D+E, D1 i D1+E)
 • Szkolenie zaawansowanie w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 35 godz., w tym:
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym:
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 10 godz., w tym:
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz.
 • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godz.

Egzamin państwowy

Egzamin
Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:
 • testu podstawowego – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
 • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane, jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe
W Polsce uzyskanie kwalifikacji wstępnej regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).

kwalifikacja wstępna kat C, D, kwalifikacja wstępna kat C, D, kwalifikacja wstępna kat C, D,
kwalifikacja wstępna kat C, D, kwalifikacja wstępna kat C, D, kwalifikacja wstępna kat C, D

kwalifikacja wstępna kat C, D