Kwalifikacja wstępna uzupełniająca umożliwia rozszerzenie posiadanych uprawnień o wykonywanie przewozów innymi pojazdami samochodowymi, niż te dla których posiada się już kwalifikację wstępną. Jeśli dana osoba posiada kwalifikację wstępną na przewóz osób, kwalifikacja wstępna uzupełniająca umożliwi jej wykonywanie pracy w zakresie przewozu rzeczy i odwrotnie, gdy posiada się uprawnienia do prowadzenia przewozu rzeczy, kwalifikacja wstępna uzupełniająca umożliwi działania w ramach przewozu rzeczy. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

Warunki Uczestnictwa

 

Uczestnicy
 • 18 do 21 lat dla kategorii C i C+E,
 • 21 do 23 lat dla kategorii D i D+E,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.


Zapisy na szkolenie:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658834, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

Ilość godzin

 

Szkolenia – Program
Osoba, która uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności w obsługiwaniu i prowadzeniu określonego pojazdu, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami niezbędnymi do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, z zakresu wybranej specjalizacji (przewóz osób lub rzeczy). Zajęcia teoretyczne (65 h) odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00-20:00, w soboty i niedziele od 8:00-14:00, zajęcia praktyczne (5 h) realizujemy w czasie uzgodnionym z uczestnikami kursu.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.


Program kursu:

Część specjalistyczna – przewóz rzeczy (C, C+E, C1, C1+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 30 godz., w tym:
  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 30 godz.
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym:
  • poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – 20 godz.,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 15 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 15 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godz.

 

Część specjalistyczna – przewóz osób (D, D+E, D1, D1+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 35 godz., w tym:
  • umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 20 godz.
  • umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 15 godz.
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym;
  • poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 20 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 10 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku – 10 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godz.

Egzamin państwowy

Egzamin
Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:
 • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1 i D1+E.

Test kwalifikacyjny trwa 15 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane, jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe
W Polsce uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).

kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca