Zapraszamy do współpracy właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie prowadzenia 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla

Zostań naszym Partnerem. Współpracuj z nami przy organizacji warsztatów dla instruktorów nauki jazdy.

ATC za prowadzenie dokumentacji i procesy administracyjne pobiera opłatę w wysokości 70 zł od instruktora.

Idea

Celem ATC s.c. jest umożliwienie ośrodkom szkolenia kierowców nieposiadającym statusu SUPER OSK, organizacji warsztatów dla instruktorów nauki jazdy. Ośrodki współpracujące z naszą firmą mogą we własnym zakresie rekrutować i przeprowadzać 3-dniowe warsztaty. Projekt firmowany jest przez ATC s.c. Po zakończonych warsztatach każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach.


Czym są warsztaty dla instruktorów nauki jazdy?

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestnictwa w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Zalety produktu:

– organizacja warsztatów przez OSK, który nie posiada statusu SUPER OSK,
– OSK prowadzi minimum dokumentów, resztą zajmuje się ATC,
– organizator warsztatów otrzymuje od ATC komplet niezbędnych materiałów,
– instruktor ma możliwość wzięcia udziału w warsztatach własnym pojazdem,
– ATC wspiera organizatora warsztatów na każdym poziomie realizacji projektu,
– instruktorzy nie muszą jechać na drugi koniec Polski, aby wziąć udział w warsztatach.

Procedura postępowania w celu uruchomienia warsztatów:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców przesyła do ATC wypełniony formularz z danymi do umowy.
2. Podpisanie umowy między ATC a organizatorem warsztatów,
3. Przekazanie przez ATC organizatorowi warsztatów: programu, procedur postepowania,
4. Opracowanie przez organizatora kalkulacji warsztatów i przekazanie do zatwierdzenia ATC ceny jednostkowej,
5. Zatwierdzenie przez ATC ceny jednostkowej za warsztaty
6. Ustalenie harmonogramu warsztatów (dni, tematy, wykładowcy, instruktorzy, sala, plac, pojazdy)
7. Rekrutacja uczestników przez organizatora za pomocą elektronicznego formularza,
8. Uczestnicy warsztatów dokonują wpłaty na wyznaczone konto ATC,
9. Na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów przekazanie ostatecznej listy osób wraz z danymi do wystawienia faktury za warsztaty,
10. Aktualizacja harmonogramu warsztatów,
11. Na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów przekazanie dziennika zajęć, listy obecności, umów zlecenia z wykładowcami/instruktorami,
12. Rozpoczęcie warsztatów (organizator odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie warsztatów zgodnie z harmonogramem, programem i prawidłowe prowadzenie listy obecności)
13. Po zakończeniu warsztatów przekazanie kompletu dokumentów do ATC w celu wystawienia
zaświadczeń,
14. ATC zastrzega sobie, że jeśli osoba nie brała udziału w całości zajęć nie otrzyma zaświadczenia,
15. Zaświadczenia wraz z fakturą przesyłane są do placówki organizatora,
16. Organizator przesyła fakturę obciążeniową za organizację szkolenia, na którą składają się cena warsztatów – koszty wykładowcy – koszty instruktorów – opłata ATC.
17. Organizator wydaje zaświadczenia instruktorom.


3-DNIOWE WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

OSK, który podejmie współpracę z naszą firmą nie pozostaje sam. Na każdym poziomie realizacji warsztatów pracownik ATC będzie wspierał i pomagał w rozwiązywaniu napotkanych problemów.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.
SZKOLENIE
Część teoretyczna – wykłady (10 godzin)
1) uzupełnienie wiedzy w zakresie:
– psychologia – 1h
– metodyka nauczania – 1h
– prawo ruchu drogowego – 1h
– technika kierowania i obsługi pojazdu – 1h
– bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1h
– zasady prowadzenia ośrodka – 1h

2) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie¬rowców –2h

3) omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2h

Część praktyczna (2 dni)

Zajęcia praktyczne obejmują:

1) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan¬dydatów na kierowców – 1h,

2) przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha¬rakterze kandydatów na kierowców – 1h,

3) ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2h.


CENNIK warsztaty instruktor:

Organizator szkolenia sam ustala cenę warsztatów biorąc pod uwagę koszty (opłatę dla ATC, cenę: wykładowców, instruktorów, sali, placu) i wysokość ceny rynkowej.

KONTAKT:
ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń

tel: 65 575 85 00, 699 713 954

Osoba do kontaktu warsztaty instruktor:
Beata Gaszek
e-mail: ekursy-poznan@akademiakierowcy.pl

Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania i umówimy się na spotkanie.

warsztaty doskonalenia zawodowego, warsztaty doskonalenia zawodowego, warsztaty doskonalenia zawodowego, warsztaty doskonalenia zawodowego, warsztaty doskonalenia zawodowego,

warsztaty doskonalenia zawodowego