Kurs CPC dla osób zarządzających transportem mający na celu zaznajomić uczestników z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności związanej z transportem.

Opis kursu

Kurs CPC (Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych) to dokument potwierdzający posiadanie przez przedsiębiorcę (lub osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcę na podstawie umowy cywilno-prawnej jako zarządzającego w jego imieniu transportem) kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Warunki uczestnictwa w kursie CPC

kurs cpc

Uczestnicy
 • przedsiębiorcy, osoby zarządzające transportem, kurs cpc
 • osoby spełniające wymagania w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej, kurs cpc


Szkolenia – Program
Certyfikowany przewoźnik drogowy musi posiadać wiedzę z wielu różnorodnych dziedzin.
Są to zagadnienia obejmujące tematy i informacje niezbędne w codziennej działalności gospodarczej.
Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami prawa, obowiązującymi podatkami i innymi opłatami, a także z zasadami finansowania i prowadzenia działalności.

Szkolenia w naszej firmie są 4-MODUŁOWE i trwają zwykle od 16:00 do 21:00. Kurs cpc
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Każdy uczestnik otrzymuje pomoce dydaktyczne, jak również przykładowe testy, które rozwiązywane są na kursie.

Zapisy na szkolenie kurs CPC:

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658832, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak e-mail: m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs CPC
 • dokonać przedpłaty
Informacje dodatkowe
W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 96),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97).

Certyfikat wydany przed 04.12.2012
Przepisy unijne wprowadzają radykalne zmiany w sposobie egzaminowania na certyfikat kompetencji zawodowych. Rozporządzenie 1071/2009 w art. 21 ust 2 przewiduje, że :
„Certyfikat wydany przed dniem 4 grudnia 2011 r. jako dowód posiadania kompetencji zawodowych na mocy przepisów obowiązujących do tego dnia uznaje się za równoważny z certyfikatem, którego wzór znajduje się w załączniku III, i traktuje się je jako dowód posiadania kompetencji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych ważnych wyłącznie w odniesieniu do krajowego transportu drogowego zdawali egzaminy lub części egzaminów, o których mowa w art. 8 ust. 1.” O obowiązku zdawania dodatkowych egzaminów przez posiadaczy certyfikatów krajowych nie traktuje żaden z przepisów prawa krajowego. Nie są również znane projekty aktów prawnych, które wprowadzałyby taki obowiązek.

Ilość godzin

Program kursu kurs CPC:
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego – 3 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa handlowego – 2 godz.
 • Prawo pracy – 1 godz.
 • Czas jazdy kierowcy – 6 godz.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego – 2 godz.
 • Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem – 2 godz.
 • Dostęp do zawodu przewoźnika transportu drogowego osób i rzeczy – 3 godz.
 • Organizacje i instytucje międzynarodowe – 1 godz.
 • Prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku przewozowym – 2 godz.
 • Dokumentacja i procedury celne – 2 godz.

Egzamin państwowy kurs CPC

Certyfikat wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z dwóch części pisemnych:
 • część pierwsza: 64 PYTANIA TESTOWE wielokrotnego wyboru,
 • część druga: ZADANIE PROBLEMOWE składającego się z dwóch zagadnień – między innymi dotyczących czasu pracy kierowcy.

Łączny czas egzaminu to 4 godziny (po 2 godziny na każdą część)

Zgodnie z nowym rozporządzeniem 1071/2009, czyli po 04.12.2011, wszystkie osoby muszą przystąpić do obu części egzaminu. Wyklucza się zwolnienie z drugiej części egzaminu – tak, jak to bywało do tej pory – osób legitymujących się pięcioletnią praktyką zawodową.

Jak przystąpić do egzaminu
W celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu
 • dwa podpisane egzemplarze oświadczenia posiadacza certyfikatu
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł.)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego 
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

Każdy uczestnik kursu CPC otrzyma gotowy wniosek oraz oświadczenie, do którego należy dołączyć tylko opłatę za egzamin. Komplet dokumentów należy złożyć w Instytucie w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.


kurs cpc, kurs cpc, kurs cpc, kurs cpc, kurs cpc, Kkurs cpc, kurs cpc, kurs cpc,

kurs cpc