Opis kurs DGSA

Każdy przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych, związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związanego z tym przewozem załadunku lub rozładunku tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Do zadań doradcy należy:
 • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie i umowie ADR,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy lub innego podmiotu, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych. Jeden egzemplarz należy przesłać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Drugi egzemplarz przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat,
 • sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy lub innego podmiotu, wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów prowadzących odpowiednie postępowanie związane z wypadkiem, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Szczegółowe zadania i kompetencje doradcy określa umowa ADR

Uczestnicy
Doradcą może być osoba, która:
 • ukończyła 21 lat, kurs dgsa
 • posiada wykształcenie wyższe, kurs dgsa
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, kurs dgsa

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658833, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Marta Szymczak, e-mail m.szymczak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758530, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu,
 • kopia dyplomu potwierdzająca wyższe wykształcenie, poświadczona za zgodność z oryginałem (oświadczenie to może być dokonane przez notariusza, uczelnię lub posiadacza dyplomu, który wpisuje treść: „potwierdzam zgodność z oryginałem” i składa czytelny podpis),
 • oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw umyślnych przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu doradcy.
 • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł na konto:
  Transportowego Dozoru Technicznego
  ul. Chałubińskiego 4,
  00-928 Warszawa
  nr 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
  Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie,
  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
  W tytule należy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR”.

W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego rodzaju transportu, opłatę należy zwiększyć o 200 zł za każdy z nich.

Ważnym warunkiem jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu (art. 42. ust. 2 pkt.4 ww. ustawy).

Szkolenia – Program
Program kursu:
CZĘŚĆ OGÓLNA:
 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych – 1 godz.
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych – 4 godz.
 • Budowa i używanie opakowań – 2 godz.
 • Zasady znakowania – 3 godz.
 • Dokumentacja – 2 godz.
 • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – 3godz.
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – 2godz.
 • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godz.
 • Ćwiczenia – 6 godz.
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA:
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego – 1 godz.
 • Dokumentacja – 1 godz.
 • Pojazdy – 4 godz.
 • Załadunek i rozładunek – 3 godz.
 • Przewóz w cysternach – 3 godz.
 • Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – 3 godz.
 • Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem – 1 godz.

KONSULTACJE – 4 godz.

Szkolenia w naszej firmie trwają 6 dni. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (2 lub 3 weekendy).

Egzamin Kurs DGSA

Egzamin dla kandydatów na doradców ADR przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów.

Zakres egzaminu obejmuje:
 • sprawdzenie wiedzy na temat różnych następstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz głównych przyczyn takich wypadków,
 • sprawdzenie znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, a w szczególności: ogólnych środków zapobiegawczych i środków bezpieczeństwa stosowanych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, klasyfikacji towarów niebezpiecznych, przepisów dotyczących pakowania, przewozu w cysternach oraz przewozu luzem towarów niebezpiecznych, oznakowania i nalepek ostrzegawczych, dokumentów wymaganych w związku z przewozem.
 • Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej:
  • część testową składającą się z trzech zestawów pytań odpowiadających poszczególnym modułom,
  • ćwiczenie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w części testowej oraz rozwiązania w co najmniej 80% ćwiczenia praktycznego.

Uprawnienia i zaświadczenia Kurs DGSA:
Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5 lat.
Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:
 • nie przestał spełniać warunków kwalifikacyjnych,
 • nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • ukończył w roku poprzedzającym określony datą termin upływu ważności świadectwa kurs doskonalący dla doradców,
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa wyżej.

kurs dgsa, kurs dgsa, kurs dgsa, kurs dgsa, kurs dgsa, kurs dgsa, kurs dgsa, kurs dgsa,

kurs dgsa