Opis kursu

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona umożliwia rozszerzenie posiadanych uprawnień o wykonywanie przewozów innymi pojazdami samochodowymi, niż te dla których posiada się już kwalifikację wstępną. Jeśli dana osoba posiada kwalifikację wstępną na przewóz osób, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona umożliwi jej wykonywanie pracy w zakresie przewozu rzeczy i odwrotnie, gdy posiada uprawnienia do prowadzenia przewozu rzeczy, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona umożliwi działania w ramach przewozu rzeczy. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

Warunki Uczestnictwa

Uczestnicy
 • ukończone 21 lat dla kategorii C i C+E,
 • ukończone 23 lat dla kategorii D i D+E,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.

Zapisy na szkolenie:
ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
tel. 61 6658834, 730 730 716
Osoba do kontaktu: Joanna Nowak e-mail: j.nowak@atcgrupa.pl

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 5758500, 730 730 712
Osoba do kontaktu: Anna Sobczak e-mail: a.sobczak@atcgrupa.pl

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

Ilość godzin

Szkolenia – Program
Osoba, która uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności w obsługiwaniu i prowadzeniu określonego pojazdu, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami niezbędnymi do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, z zakresu wybranej specjalizacji (przewóz osób lub rzeczy). Zajęcia teoretyczne (33 h) odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, w soboty i niedziele od 8:00-14:00, zajęcia praktyczne (2,5 h) realizujemy w czasie uzgodnionym z uczestnikiem kursu.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.

Program kursu:
Część specjalistyczna – przewóz rzeczy (C, C+E, C1, C1+E)
 • 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 18 godz., w tym:
  • a. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 18 godz.
 • 2. Stosowanie przepisów – 10 godz., w tym:
  • a. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz.
 • 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 5 godz., w tym:
  • a. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz.
 • 4. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godz.

 

Część specjalistyczna – przewóz osób (D, D+E, D1, D1+E)
 • 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 22 godz., w tym:
  • a. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 16 godz.,
  • b. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 6 godz.
 • 2. Stosowanie przepisów – 6 godz., w tym;
  • a. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 6 godz.
 • 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 5 godz., w tym:
  • a. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz.
 • 4. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godz.

Egzamin państwowy

 

Egzamin
Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:
 • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1 i D1+E.

Test kwalifikacyjny trwa 15 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane, jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Informacje dodatkowe
W Polsce uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).

kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej